ವಿಚಾರ ಕಮ್ಮಟದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾವ್ಯ

ರೂಪ ರೂಪಗಳನು ದಾಟಿ

ಅನುವಾದಿತ ಕವನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

- ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು / ಸಂವರ್ತ ಸಾಹಿಲ್ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0305
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು / ಸಂವರ್ತ ಸಾಹಿಲ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 40/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 34/-
ಪುಟಗಳು 130

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ