ಭಾಷಾಂತರ ಕೋರ್ಸ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


50%

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ

ವಿಜ್ಞಾನ

- ಡಾ.ವೈ.ಸಿ.ಕಮಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-
50%

ತಾಳೆಗರಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಡಾ.ಹೆಚ್.ಹೆಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 125/- ₹ 63/-
50%

ತೆಂಕಣ ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ಸಂಬಂಧಗಳು

ಕಾದಂಬರಿ

- ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 75/-
50%

ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 38/-
50%

ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ ಹಿಂದಿ (ಭಾಗ-1)

ಸಂಚಯಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ತೆಲಗು)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-
50%

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಉರ್ದು)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಮಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 25/-