2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
ಕೇಶವಶಿಲ್ಪ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 5600019
080-26612730/31

ಡಾ.ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ
# 734, ‘ಇ’ ಮತ್ತು ‘ಎಫ್’ ಬ್ಲಾಕ್
4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮನುಜಪಥ
ಕುವೆಂಪುನಗರ,  ಮೈಸೂರು-570023
ದೂ:0821-2541155 ಮೊ:9449805538

ಪ್ರೊ.ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ
ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ನಮ್ಮಮನೆ, ಜಯನಗರ
ಸೇಡಂರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585105
ಮೊ:9945215054 08472-560103

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್.ವಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ
‘ರಾಮರಕ್ಷಾ’, # 158, 4ನೇ ಮೈನ್
5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಬಡಾವಣೆ
ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085
ದೂ: 080-26690431 ಮೊ: 9342014395

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆರ್
# 12, ಶ್ರೀನಿಕೇತನ, 2ನೇಕ್ರಾಸ್
ಶಿವಾನಂದನಗರ, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-560072
ಮೊ:9449028996

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in