ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 ಡಾ. ಕೆ. ಮರುಳಸಿದ್ಧಪ್ಪ  ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಡಾ. ಟಿ.ಎಸ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಕುರುಬ ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಎಸ್. ಶಶಿಕಲಾಗೌಡ ಮೈಸೂರು
ಡಾ. ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಡಾ. ಮೋಹನ ಕುಂಠಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ

 

ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com