ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್

1 ಹೆಸರು ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್
2 ವಿಳಾಸ ಕಾಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಐಗೂರು ಅಂಚೆ
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು-571251 ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9483825215
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ sathishkajooru@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಮಾನ

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಕಡಲ ಕರೆ ಮಲೆಯಾಳಂ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ 2017 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com