ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ದುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.ಎಸ್.

1 ಹೆಸರು ದುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.ಎಸ್.
2 ವಿಳಾಸ ಹೊಂಗಿರಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ-೨, ಆರ್ಯವೇದ ದವಾಖಾನೆಯ ಹತ್ತಿರ
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 94800079225
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ kkkk@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಗಾಳಿ ಹರಕೆಯ ಹಾಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿ.ಎಚ್.ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಕನ್ನಡ 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com