ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಡಿ.ಎನ್.ವೀಣಾ

1 ಹೆಸರು ಡಿ.ಎನ್.ವೀಣಾ
2 ವಿಳಾಸ ಡಿ.ಎನ್.ವೀಣಾ # MIG 8 ಕಪಿಲಾ ಹೊಸ ಕಾಮತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು- 570023
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9449264415
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ Vehima112@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು -

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ತುಕಾರಾಮರ ಭೋಧನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಶರ್ಮಾ ಕನ್ನಡ 2010 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in