ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಭಾನುಮುಷ್ತಾಕ್

1 ಹೆಸರು ಭಾನುಮುಷ್ತಾಕ್
2 ವಿಳಾಸ # ೨೦, DAR ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9448220339
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ banumushtaq@rediffmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ ಭಾಗ-೧ ಉರ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸೀಮ್ ಫರಿಶ್ತ ಕನ್ನಡ 2014 ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಿಜಾಪುರ
2 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ ಭಾಗ-೨ ಉರ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸೀಮ್ ಫರಿಶ್ತ ಕನ್ನಡ 2014 ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಿಜಾಪುರ
3 ಕಿಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಆತ್ಮ ಔರ್ ಕಥ್ಯ ಹಿಂದಿ ಕಿಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಕನ್ನಡ 2018 ಆಬಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in