ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್. ಬಿ

1 ಹೆಸರು ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್. ಬಿ
2 ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಬಿ, ಶಾಲ್ಮಲ, #೪೬೯, ೮ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ೩ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಚ್.ಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೬೧
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9880453799
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ shripad.budi@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 0

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in