ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ

1 ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ
2 ವಿಳಾಸ # ೨೬, ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಗೇಟ್, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೬೮
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9448574389
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ kprakash20768@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೀತಾರಂ ಯೆಚೂರಿ ಕನ್ನಡ 2002 ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಕನ್ನಡ 2012 ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ದ್ವಂದ್ವವಾದ ಭೌತವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕನ್ನಡ 2016 ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
4 ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯೋ ರಮೋನೆಟ್ ಕನ್ನಡ 2017 ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in