2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್
‘ಎಲಿಟಾ’ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್
18ನೆ ಮೈನ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು-560078
ದೂ: 42120015, 9886861495

ಡಾ,ಎಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಮತಿ
# 329, ‘ಗೌರಿ’, ಡಿಯೋ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಲೇಔಟ್,
ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560064
ದೂ:28567429 ಮೊ9448580058
smths50@gmail.com

ಪ್ರೊ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ 
#೪೪೫, ಆನಂದ ನಿಲಯ, ಎಂಟನೆಯ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ ಮೈಸೂರು ೫೭೦೦೦೯
ಮೊ; 9480379837
olnswamy@gmail.com

ಡಾ.ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ
‘ದಿಶಾ’, ಉದಾಸಿನಗರ
ಶಿವಾನಿಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ
ಶಿರಸಿ-581402, ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ
9448408610
drkurkurisirisi@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರನ್ ಕೆ.ಕೆ
‘ನೆರಳು’, # 74, 5ನೇ ತಿರುವು
ಇನ್ ಕಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ
ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091
ಮೊ:9945976401
gangadharankkg@gmail.com

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in