2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್
‘ಎಲಿಟಾ’ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್
18ನೆ ಮೈನ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು-560078
ದೂ: 42120015, 9886861495

ಡಾಎಚ್. ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ
# 329, ‘ಗೌರಿ’, ಡಿಯೋ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಲೇಔಟ್,
ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560064
ದೂ:28567429 ಮೊ: 9448580058
smths50@gmail.com 

ಪ್ರೊ. ಓ. ಎಲ್.  ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ 
#೪೪೫, ಆನಂದ ನಿಲಯ, ಎಂಟನೆಯ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ೫೭೦೦೦೯
ಮೊ: 9480379837
olnswamy@gmail.com

ಡಾ. ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ 
‘ದಿಶಾ’, ಉದಾಸಿನಗರ
ಶಿವಾನಿಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ
ಶಿರಸಿ-581402, ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ
9448408610
drkurkurisirisi@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರನ್ ಕೆ. ಕೆ
‘ನೆರಳು’, # 74, 5ನೇ ತಿರುವು
ಇನ್ ಕಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ
ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091
ಮೊ: 9945976401
gangadharankkg@gmail.com

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com